مادر عزیز، شما مجوز شیر دادن به نوزادتان را ندارید!!!

علی الرغم سفارش سازمان بهداشت، که هر مادری حداقل 6 ماه باید به فرزند خود شیر بدهد، بعضی از مادران این اجازه را ندارند و نمیتوانند با شیر خود، فرزند خود را تغذیه کنند. زیرا با این کار، زیانی که به فرزندش میزند بیشتر از سود آن است.

ادامه خواندن “مادر عزیز، شما مجوز شیر دادن به نوزادتان را ندارید!!!”