بیماری های شیرخوار و مادر و انتقال از طریق شیر مادر

با وجود اینکه شیر مادر دارای مزایا و منفعت های زیادی است، اما شاید به جرات می توان گفت مهمترین سود آن، مصونیت کودک از عفونت ها، می باشد.

اگر مادری به بیماری خاصی دچار باشد، آیا این بیماری از طریق شیرش، به کودک انتقال داده میشود؟

ادامه خواندن “بیماری های شیرخوار و مادر و انتقال از طریق شیر مادر”